TRANG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Tên trạm

Tỉnh / Thành phố:
Địa chỉ:

Min Max
VN_AQI Ngày theo từng thông số
Min Max

# Tên trạm Thông số

# Ngày giờ AQI giờ
# Ngày AQI ngày
# Ngày giờ WQI giờ
VietNam Sea

[FAQ] - Những câu hỏi thường gặp

26/02/2020 13:48

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) là gì?

Chỉ số chất lượng không khí (Air Quality Index viết tắt là AQI) là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc các chất ô nhiễm trong không khí, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, được biểu diễn qua một thang điểm

(Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm: trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp)

{"28560922822482457007903338739": {"indicator": "HC", "source_name": "HC", "tendency_value": 2.0, "exceed_value": 20.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 10.0, "id": 28560922822482457007903338739, "unit": "ppm"}, "28886153181234091502998019640": {"indicator": "TSP4", "source_name": "TSP4", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28886153181234091502998019640, "unit": "mg/Nm3"}, "28993075674973652690004237880": {"indicator": "T\u1ed5ng ch\u1ea5t h\u1eefu c\u01a1 d\u1ec5 bay h\u01a1i", "source_name": "VOC", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28993075674973652690004237880, "unit": "mg/Nm3"}, "28607216863643558915349464195": {"indicator": "Oxylen", "source_name": "Oxylen", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 20.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 5.0, "id": 28607216863643558915349464195, "unit": "\u00b5g/m3"}, "31014724142044313458657395288": {"indicator": "\u00e1p su\u1ea5t LNung", "source_name": "LNung_press1", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 31014724142044313458657395288, "unit": "hPa"}, "28905632887635697173664259640": {"indicator": "Total_In", "source_name": "Total_In", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 28905632887635697173664259640, "unit": "m3"}, "28673503799626396781117879620": {"indicator": "Zn", "source_name": "QCVN 19", "tendency_value": 15.0, "exceed_value": 30.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 21.0, "id": 28673503799626396781117879620, "unit": "mg/Nm3"}, "28674669652298599061427500356": {"indicator": "\u0110\u1ed9 c\u1ee9ng t\u1ed5ng s\u1ed1", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 250.0, "exceed_value": 500.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 350.0, "id": 28674669652298599061427500356, "unit": "mg/l"}, "28575179277959359234305775329": {"indicator": "BOD", "source_name": "BOD", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 30.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 20.0, "id": 28575179277959359234305775329, "unit": "mg/l"}, "30746157755267502799214465655": {"indicator": "PX1-2", "source_name": "PX1-2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 30746157755267502799214465655, "unit": "Counts/s"}, "30467661486155814906030760882": {"indicator": "FLOWday", "source_name": "FLOWday", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30467661486155814906030760882, "unit": "m3/day"}, "31014726909055924522606330455": {"indicator": "PM LNung", "source_name": "LNung_DUST1", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 31014726909055924522606330455, "unit": "mg/Nm3"}, "28673505570513827858493125956": {"indicator": "FLO", "source_name": "QCVN 19", "tendency_value": 25.0, "exceed_value": 50.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 35.0, "id": 28673505570513827858493125956, "unit": "mg/Nm3"}, "30074085333267498404334462978": {"indicator": "Flouride", "source_name": "Flouride", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 30074085333267498404334462978, "unit": "ug/l"}, "28575123255197607235724072673": {"indicator": "Phenol", "source_name": "Phenol", "tendency_value": 1500.0, "exceed_value": 3000.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 2100.0, "id": 28575123255197607235724072673, "unit": "mg/l"}, "28894154899197920846898683448": {"indicator": "L\u01b0\u01a1ng m\u01b0a", "source_name": "Luong_Mua", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28894154899197920846898683448, "unit": "mm"}, "28674681495108294394468808004": {"indicator": "Fe", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 2.5, "exceed_value": 5.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 3.5, "id": 28674681495108294394468808004, "unit": "mg/l"}, "30074084945885872855225919489": {"indicator": "CN-Index", "source_name": "CN-Index", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 30074084945885872855225919489, "unit": "mg/l"}, "30467687403831238548514972593": {"indicator": "FlowTotal", "source_name": "FlowTotal", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 30467687403831238548514972593, "unit": "m3"}, "28755439681854993973641258375": {"indicator": "Temp", "source_name": "Temp", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28755439681854993973641258375, "unit": "oC"}, "28879934248851265885822365322": {"indicator": "SO3-", "source_name": "SO3-", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 28879934248851265885822365322, "unit": "mg/l"}, "29995694842861857219776538625": {"indicator": "FLOWG4", "source_name": "FLOWG4", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 29995694842861857219776538625, "unit": "m3/h"}, "28599110183705950517836207841": {"indicator": "Mamb (sai)", "source_name": "Mamb", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 2000.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 1000.0, "id": 28599110183705950517836207841, "unit": "hPa"}, "28575125634827592750765790945": {"indicator": "Cadimi", "source_name": "Cadimi", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 10.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 5.0, "id": 28575125634827592750765790945, "unit": "mg/l"}, "28674666221204201349873841476": {"indicator": "pemanganat", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 2.0, "exceed_value": 4.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 2.8, "id": 28674666221204201349873841476, "unit": "mg/l"}, "28830665172146188114837469312": {"indicator": "M\u1ef1c n\u01b0\u1edbc 1", "source_name": "MucNuoc", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 28830665172146188114837469312, "unit": "m"}, "30042075583720105234745976833": {"indicator": "Heptachlor", "source_name": "Heptachlor", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 30042075583720105234745976833, "unit": "\u00b5g/l"}, "28674672456203698268131472708": {"indicator": "Clorua", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 125.0, "exceed_value": 250.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 175.0, "id": 28674672456203698268131472708, "unit": "mg/l"}, "28674674743599963410095584580": {"indicator": "Xyanua", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 0.005, "exceed_value": 0.01, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.007, "id": 28674674743599963410095584580, "unit": "mg/l"}, "30191822784122594450059203654": {"indicator": "LLV2(NTnhi\u1ec5md\u1ea7u)", "source_name": "LLV2(NTnhi\u1ec5md\u1ea7u)", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30191822784122594450059203654, "unit": "m3/h"}, "30746566332201992095810310779": {"indicator": "T_Flow_out1", "source_name": "T_Flow_out1", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30746566332201992095810310779, "unit": "m3"}, "28505387601778441883254141745": {"indicator": "ETHYL-BENZEN", "source_name": "ETHYL-BENZEN", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 2.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 1.0, "id": 28505387601778441883254141745, "unit": "\u00b5g/m3"}, "28674680831025507740304192836": {"indicator": "Hg", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 0.0005, "exceed_value": 0.001, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0007, "id": 28674680831025507740304192836, "unit": "mg/l"}, "30010191788541247907473057796": {"indicator": "M\u1eadt\u0111\u1ed9m\u01b0a", "source_name": "M\u1eadt\u0111\u1ed9m\u01b0a", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 30010191788541247907473057796, "unit": ""}, "28607215572371473753936020610": {"indicator": "EthylBenzen", "source_name": "EthylBenzen", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 10.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 2.0, "id": 28607215572371473753936020610, "unit": "ug/m3"}, "28429342215451431160939106758": {"indicator": "TN", "source_name": "TN", "tendency_value": 220.0, "exceed_value": 440.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 308.0, "id": 28429342215451431160939106758, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106759": {"indicator": "TP", "source_name": "TP", "tendency_value": 275.0, "exceed_value": 550.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 385.0, "id": 28429342215451431160939106759, "unit": "mg/l"}, "28673497214138762462613648708": {"indicator": "Sb", "source_name": "QCVN 19", "tendency_value": 10.0, "exceed_value": 20.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 14.0, "id": 28673497214138762462613648708, "unit": "mg/Nm3"}, "28429342215451431160939106750": {"indicator": "BOD", "source_name": "BOD", "tendency_value": 385.0, "exceed_value": 770.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 539.0, "id": 28429342215451431160939106750, "unit": "mg/l"}, "30074084392483550641204684802": {"indicator": "CN-Free", "source_name": "CN-Free", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 30074084392483550641204684802, "unit": "ug/l"}, "28429342215451431160939106752": {"indicator": "EC", "source_name": "EC", "tendency_value": 275.0, "exceed_value": 550.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 385.0, "id": 28429342215451431160939106752, "unit": "mS/cm"}, "28429342215451431160939106753": {"indicator": "EC", "source_name": "EC", "tendency_value": 275.0, "exceed_value": 550.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 385.0, "id": 28429342215451431160939106753, "unit": "mS/cm"}, "28429342215451431160939106754": {"indicator": "Hg", "source_name": "HG", "tendency_value": 0.001, "exceed_value": 0.002, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0014, "id": 28429342215451431160939106754, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106755": {"indicator": "ORP", "source_name": "ORP", "tendency_value": 200.0, "exceed_value": 400.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 280.0, "id": 28429342215451431160939106755, "unit": "mv"}, "28429342215451431160939106756": {"indicator": "ORP", "source_name": "ORP", "tendency_value": 495.0, "exceed_value": 990.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 693.0, "id": 28429342215451431160939106756, "unit": "mv"}, "28429342215451431160939106757": {"indicator": "TOC", "source_name": "TOC", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 400.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 100.0, "id": 28429342215451431160939106757, "unit": "mg/L"}, "29866315707162075714763058771": {"indicator": "C8H8", "source_name": "C8H8", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 29866315707162075714763058771, "unit": ""}, "28565889350069886674841759987": {"indicator": "Nhiet_do", "source_name": "Nhiet_do", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 200.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 50.0, "id": 28565889350069886674841759987, "unit": "oC"}, "31014728366348706348412371543": {"indicator": "Flow NgXi", "source_name": "NXi_FLOW4", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 31014728366348706348412371543, "unit": "Nm3/h"}, "28928024523269800806543941176": {"indicator": "Flow_3", "source_name": "Flow_3", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28928024523269800806543941176, "unit": "m/s"}, "30276791069870270652729868760": {"indicator": "TCN", "source_name": "TCN", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 30276791069870270652729868760, "unit": "\u00b5g/L"}, "30191822267613760383842948166": {"indicator": "LLV6(NTsinhho\u1ea1t)", "source_name": "LLV6(NTsinhho\u1ea1t)", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30191822267613760383842948166, "unit": "m3/h"}, "28429342215451431160939106729": {"indicator": "Dust", "source_name": "Dust", "tendency_value": 84.0, "exceed_value": 120.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 108.0, "id": 28429342215451431160939106729, "unit": "mg/Nm3"}, "28429342215451431160939106728": {"indicator": "Amoni", "source_name": "Amoni", "tendency_value": 50.0, "exceed_value": 100.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 70.0, "id": 28429342215451431160939106728, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106725": {"indicator": "Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9", "source_name": "Temp", "tendency_value": 200.0, "exceed_value": 600.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 400.0, "id": 28429342215451431160939106725, "unit": "oC"}, "28429342215451431160939106724": {"indicator": "Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 n\u01b0\u1edbc", "source_name": "Temp", "tendency_value": 28.0, "exceed_value": 40.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 36.0, "id": 28429342215451431160939106724, "unit": "oC"}, "28429342215451431160939106727": {"indicator": "Amoni", "source_name": "Amoni", "tendency_value": 15.0, "exceed_value": 30.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 21.0, "id": 28429342215451431160939106727, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106726": {"indicator": "Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9", "source_name": "Temp", "tendency_value": 40.0, "exceed_value": 60.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 50.0, "id": 28429342215451431160939106726, "unit": "oC"}, "28429342215451431160939106721": {"indicator": "Cu", "source_name": "Cu", "tendency_value": 10.0, "exceed_value": 14.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 12.0, "id": 28429342215451431160939106721, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106720": {"indicator": "COLOR", "source_name": "COLOR", "tendency_value": 50.0, "exceed_value": 100.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 70.0, "id": 28429342215451431160939106720, "unit": "Pt-Co"}, "28429342215451431160939106723": {"indicator": "Temp", "source_name": "Temp", "tendency_value": 28.0, "exceed_value": 40.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 36.0, "id": 28429342215451431160939106723, "unit": "oC"}, "28429342215451431160939106722": {"indicator": "Temp", "source_name": "Temp", "tendency_value": 28.0, "exceed_value": 40.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 36.0, "id": 28429342215451431160939106722, "unit": "oC"}, "30032243893403932193314236418": {"indicator": "Totalday", "source_name": "Totalday", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30032243893403932193314236418, "unit": "m3"}, "28927680768193988092086345272": {"indicator": "Rain density", "source_name": "MatDoMua", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 28927680768193988092086345272, "unit": "mm/h"}, "28674670408615106084592858436": {"indicator": "N-NH4", "source_name": "NH4", "tendency_value": 0.5, "exceed_value": 1.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.7, "id": 28674670408615106084592858436, "unit": "mg/l"}, "28993389933705692660503043640": {"indicator": "Sunfua", "source_name": "S2-", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 28993389933705692660503043640, "unit": "mg/l"}, "29396225392888319361513769243": {"indicator": "H\u01b0\u1edbng gi\u00f3", "source_name": "WindDir", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 29396225392888319361513769243, "unit": "Degree"}, "28505390885298887003554329396": {"indicator": "PM-1", "source_name": "PM-1", "tendency_value": 50.0, "exceed_value": 100.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 75.0, "id": 28505390885298887003554329396, "unit": "\u00b5g/m3"}, "29227583284764850601586316979": {"indicator": "Flow in 4", "source_name": "FLOW4_IN", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 29227583284764850601586316979, "unit": "m3/h"}, "28657584148810320542652621368": {"indicator": "Pressure", "source_name": "Pressure", "tendency_value": 2.5, "exceed_value": 5.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 3.5, "id": 28657584148810320542652621368, "unit": "kpa"}, "28674676717401579299332863300": {"indicator": "Pb", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 0.005, "exceed_value": 0.01, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.007, "id": 28674676717401579299332863300, "unit": "mg/l"}, "30746174301996936947132912248": {"indicator": "PX3-2", "source_name": "PX3-2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 30746174301996936947132912248, "unit": "Counts/s"}, "30031390823724243858024491010": {"indicator": "M\u1ef1cN\u01b0\u1edbcG5", "source_name": "M\u1ef1cN\u01b0\u1edbcG5", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 30031390823724243858024491010, "unit": ""}, "28674668766854883522496607556": {"indicator": "TDS", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 750.0, "exceed_value": 1500.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 1050.0, "id": 28674668766854883522496607556, "unit": "mg/l"}, "28651879862140407495594795576": {"indicator": "pm 2.5 (sai)", "source_name": "pm25", "tendency_value": 61.5, "exceed_value": 123.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 86.1, "id": 28651879862140407495594795576, "unit": ""}, "29995692592359080218117990402": {"indicator": "M\u1ef1cN\u01b0\u1edbcG4", "source_name": "M\u1ef1cN\u01b0\u1edbcG4", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 29995692592359080218117990402, "unit": "m"}, "28674671699887191245469431108": {"indicator": "N-NO3", "source_name": "NO3", "tendency_value": 7.5, "exceed_value": 15.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 10.5, "id": 28674671699887191245469431108, "unit": "mg/l"}, "28573937756742966130421618401": {"indicator": "WinDir (sai)", "source_name": "WinDir", "tendency_value": 100.0, "exceed_value": 500.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 250.0, "id": 28573937756742966130421618401, "unit": "degree"}, "30191823023930267409407448135": {"indicator": "LLV5(NTng\u01b0ngt\u1ee5)", "source_name": "LLV5(NTng\u01b0ngt\u1ee5)", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30191823023930267409407448135, "unit": "m3/h"}, "28575126796972469397856540385": {"indicator": "Hg", "source_name": "Hg", "tendency_value": 50.0, "exceed_value": 100.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 70.0, "id": 28575126796972469397856540385, "unit": "mg/l"}, "31014713350699030321104618071": {"indicator": "PM_Nghienxi", "source_name": "NXi_DUST4", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 31014713350699030321104618071, "unit": "mg/Nm3"}, "28674684852415715812073452868": {"indicator": "Aldrin", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 0.05, "exceed_value": 0.1, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.07, "id": 28674684852415715812073452868, "unit": "\u00b5g/l"}, "31291277673857135315603144642": {"indicator": "Flow_Total", "source_name": "Flow_Total", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 31291277673857135315603144642, "unit": "m3"}, "29995693754503956865913382913": {"indicator": "FLOWG2", "source_name": "FLOWG2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 29995693754503956865913382913, "unit": "m3/h"}, "30746173398106477330969252471": {"indicator": "PX3-1", "source_name": "PX3-1", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 30746173398106477330969252471, "unit": "uSv/h"}, "28879959871378784290501930634": {"indicator": "CO2", "source_name": "CO2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28879959871378784290501930634, "unit": "Vol%"}, "28673422080550150204703552836": {"indicator": "Xyanua(CN-)", "source_name": "QCVN08", "tendency_value": 0.025, "exceed_value": 0.05, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.035, "id": 28673422080550150204703552836, "unit": "mg/l"}, "28918897351003290464484220472": {"indicator": "H2S", "source_name": "H2S", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 28918897351003290464484220472, "unit": "ppm"}, "30042078701219853706088605698": {"indicator": "T\u1ed5ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9 ph\u00f3ng x\u1ea1 Beta", "source_name": "T\u1ed5ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9 ph\u00f3ng x\u1ea1 Beta", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 30042078701219853706088605698, "unit": "Bq/l"}, "31014714088568793270543647320": {"indicator": "\u00e1p xu\u1ea5t Clinker", "source_name": "Clinker_Press3", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 31014714088568793270543647320, "unit": "hPa"}, "28605693623751672494130250882": {"indicator": "Flow in", "source_name": "Flowin", "tendency_value": 20.0, "exceed_value": 40.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 30.0, "id": 28605693623751672494130250882, "unit": "m3/h"}, "28673506289936846734071608644": {"indicator": "H2S", "source_name": "QCVN 19", "tendency_value": 3.75, "exceed_value": 7.5, "indicator_type": 3, "preparing_value": 5.25, "id": 28673506289936846734071608644, "unit": "mg/Nm3"}, "28673420106748534316976223556": {"indicator": "NO3-", "source_name": "QCVN08", "tendency_value": 2.5, "exceed_value": 5.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 3.5, "id": 28673420106748534316976223556, "unit": "mg/l"}, "29308578898155557505230486198": {"indicator": "Cr III", "source_name": "Cr3+", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 29308578898155557505230486198, "unit": "mg/l"}, "28674675370789261917025645892": {"indicator": "AS", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 0.025, "exceed_value": 0.05, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.035, "id": 28674675370789261917025645892, "unit": "mg/l"}, "31014715269160413988793811545": {"indicator": "Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 NgThan", "source_name": "NThan_Temp2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 31014715269160413988793811545, "unit": "oC"}, "28605780323448818996299482242": {"indicator": "Flow in 2", "source_name": "Flow_in2", "tendency_value": 30.0, "exceed_value": 50.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 40.0, "id": 28605780323448818996299482242, "unit": "m3/h"}, "29195664957281087175250025318": {"indicator": "Ti\u1ebfng \u1ed3n", "source_name": "Noise", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 29195664957281087175250025318, "unit": "dB"}, "28673426009706637907706950980": {"indicator": "Pb", "source_name": "QCVN08", "tendency_value": 0.01, "exceed_value": 0.02, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.014, "id": 28673426009706637907706950980, "unit": "mg/l"}, "28573936520811113189079865057": {"indicator": "T\u1ed1c \u0111\u1ed9 gi\u00f3", "source_name": "WinSpe", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 30.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 3.0, "id": 28573936520811113189079865057, "unit": "m/s"}, "28673508835587528907684230468": {"indicator": "SO3", "source_name": "QCVN 19", "tendency_value": 50.0, "exceed_value": 100.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 70.0, "id": 28673508835587528907684230468, "unit": "mg/Nm3"}, "28429342215451431160939106751": {"indicator": "CO", "source_name": "CO", "tendency_value": 5000.0, "exceed_value": 30000.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 10000.0, "id": 28429342215451431160939106751, "unit": "\u00b5g/Nm3"}, "28673502065632453850993964356": {"indicator": "Clo", "source_name": "QCVN 19", "tendency_value": 16.0, "exceed_value": 32.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 22.4, "id": 28673502065632453850993964356, "unit": "mg/Nm3"}, "29098957735453969073049973428": {"indicator": "NH4", "source_name": "NH4", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 29098957735453969073049973428, "unit": "mg/l"}, "30512264311373495167949233786": {"indicator": "Flowin5", "source_name": "Flowin5", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30512264311373495167949233786, "unit": "m3/h"}, "30950455095395698957821767223": {"indicator": "Flow_out_2", "source_name": "Flow_out_2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30950455095395698957821767223, "unit": "m3/h"}, "30746565963267110620679754361": {"indicator": "T_Flow_in1", "source_name": "T_Flow_in1", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30746565963267110620679754361, "unit": "m3"}, "28429342215451431160939106761": {"indicator": "Nitrate (sai)", "source_name": "Nitrate", "tendency_value": 49.0, "exceed_value": 70.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 63.0, "id": 28429342215451431160939106761, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106760": {"indicator": "TC", "source_name": "TC", "tendency_value": 330.0, "exceed_value": 660.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 462.0, "id": 28429342215451431160939106760, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106763": {"indicator": "Coliform", "source_name": "Coliform", "tendency_value": 385.0, "exceed_value": 770.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 539.0, "id": 28429342215451431160939106763, "unit": "MPN/100ml"}, "28429342215451431160939106762": {"indicator": "\u0110\u1ed9 \u0111\u1ee5c", "source_name": "Turbidity", "tendency_value": 440.0, "exceed_value": 880.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 616.0, "id": 28429342215451431160939106762, "unit": "NTU"}, "28429342215451431160939106765": {"indicator": "P-PO4", "source_name": "P-PO4", "tendency_value": 440.0, "exceed_value": 880.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 616.0, "id": 28429342215451431160939106765, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106764": {"indicator": "N-NH4", "source_name": "N-NH4", "tendency_value": 330.0, "exceed_value": 660.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 462.0, "id": 28429342215451431160939106764, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106767": {"indicator": "M\u1ef1c n\u01b0\u1edbc", "source_name": "MucNuoc", "tendency_value": 495.0, "exceed_value": 990.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 693.0, "id": 28429342215451431160939106767, "unit": "m"}, "28429342215451431160939106766": {"indicator": "Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng", "source_name": "Nhiet_Do_MT", "tendency_value": 280.0, "exceed_value": 560.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 392.0, "id": 28429342215451431160939106766, "unit": "oC"}, "28429342215451431160939106769": {"indicator": "THC", "source_name": "THC", "tendency_value": 20.0, "exceed_value": 100.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 50.0, "id": 28429342215451431160939106769, "unit": "\u00b5g/m3"}, "28429342215451431160939106768": {"indicator": "\u0110\u1ed9 mu\u1ed1i", "source_name": "Salinity", "tendency_value": 165.0, "exceed_value": 330.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 231.0, "id": 28429342215451431160939106768, "unit": "\u2030"}, "30032239060356984871194388481": {"indicator": "TSS_V", "source_name": "TSS_V", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30032239060356984871194388481, "unit": "mg/l"}, "28673424312606183124414936388": {"indicator": "As", "source_name": "QCVN08", "tendency_value": 0.025, "exceed_value": 0.05, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.035, "id": 28673424312606183124414936388, "unit": "mg/l"}, "30666959980000964485564757960": {"indicator": "Solar", "source_name": "Solar", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 30666959980000964485564757960, "unit": "\u00b5g/m3"}, "30031391469360286440023058434": {"indicator": "FLOWG5", "source_name": "FLOWG5", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 30031391469360286440023058434, "unit": "m3/h"}, "29995691227300018759332980738": {"indicator": "M\u1ef1cN\u01b0\u1edbcG2", "source_name": "M\u1ef1cN\u01b0\u1edbcG2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 29995691227300018759332980738, "unit": "m"}, "28894152740928864221320863288": {"indicator": "M\u1eadt \u0111\u1ed9 m\u01b0a", "source_name": "MatDoMua", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28894152740928864221320863288, "unit": "mm/h"}, "30032238636081871173743994884": {"indicator": "COD_V", "source_name": "COD_V", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30032238636081871173743994884, "unit": "mg/l"}, "28657618219946624709326725688": {"indicator": "Cd", "source_name": "Cd", "tendency_value": 75.0, "exceed_value": 150.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 105.0, "id": 28657618219946624709326725688, "unit": "\u00b5g/l"}, "28674671017357660517763036484": {"indicator": "N-NO2", "source_name": "NO2", "tendency_value": 0.5, "exceed_value": 1.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.7, "id": 28674671017357660517763036484, "unit": "mg/l"}, "28673499298620842793403594052": {"indicator": "Cd", "source_name": "QCVN 19", "tendency_value": 10.0, "exceed_value": 20.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 14.0, "id": 28673499298620842793403594052, "unit": "mg/Nm3"}, "30032183867698716218382542849": {"indicator": "DayTotalFL_OUT", "source_name": "DayTotalFL_OUT", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30032183867698716218382542849, "unit": "m3"}, "28886120733411265660646219320": {"indicator": "Flow3", "source_name": "Flow", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28886120733411265660646219320, "unit": "m3/h"}, "28674683634930606945967977796": {"indicator": "Phenon", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 0.0005, "exceed_value": 0.001, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0007, "id": 28674683634930606945967977796, "unit": "mg/l"}, "28673507784123116705367373124": {"indicator": "NOx-CSSXHC", "source_name": "QCVN 19", "tendency_value": 1000.0, "exceed_value": 2000.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 1400.0, "id": 28673507784123116705367373124, "unit": "mg/Nm3"}, "30677534742061915659629395387": {"indicator": "ION_SULFITE", "source_name": "ION_SULFITE", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30677534742061915659629395387, "unit": "mg/l"}, "28673504703516856393422779716": {"indicator": "HCL", "source_name": "QCVN 19", "tendency_value": 100.0, "exceed_value": 200.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 140.0, "id": 28673504703516856393422779716, "unit": "mg/Nm3"}, "28894163513827403272950275640": {"indicator": "H\u01b0\u1edbng gi\u00f3", "source_name": "HuongGio", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28894163513827403272950275640, "unit": "degree"}, "28605690690719364771526526082": {"indicator": "Mn", "source_name": "Mn", "tendency_value": 1.0, "exceed_value": 3.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 2.0, "id": 28605690690719364771526526082, "unit": "mg/l"}, "30031390454789362382558390273": {"indicator": "M\u1ef1cN\u01b0\u1edbcG7", "source_name": "M\u1ef1cN\u01b0\u1edbcG7", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 30031390454789362382558390273, "unit": ""}, "30746567014731522826234614395": {"indicator": "T_Flow_in2", "source_name": "T_Flow_in2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30746567014731522826234614395, "unit": "m3"}, "28673429717502196725742744900": {"indicator": "Ni", "source_name": "QCVN08", "tendency_value": 0.05, "exceed_value": 0.1, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.07, "id": 28673429717502196725742744900, "unit": "mg/l"}, "28505389944514939244367196979": {"indicator": "NMHC", "source_name": "NMHC", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 2.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 1.0, "id": 28505389944514939244367196979, "unit": "\u00b5g/m3"}, "28516917302837883723080223128": {"indicator": "\u00c1p su\u1ea5t", "source_name": "P", "tendency_value": 100.0, "exceed_value": 300.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 200.0, "id": 28516917302837883723080223128, "unit": "Kpa"}, "30556508568779870311987105232": {"indicator": "T\u1ed5ng phenol", "source_name": "Phenol", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 30556508568779870311987105232, "unit": "mg/l"}, "31559015799198143373352845710": {"indicator": "Acrylonitrile", "source_name": "Acrylonitrile", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 31559015799198143373352845710, "unit": "ppb"}, "28886117210083147560647024184": {"indicator": "TSP3", "source_name": "Dust", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28886117210083147560647024184, "unit": "mg/Nm3"}, "29396223216172518656505366811": {"indicator": "\u0110\u1ed9 \u1ea9m kh\u00f4ng kh\u00ed", "source_name": "Humid", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 29396223216172518656505366811, "unit": "%"}, "30032183388083370298310322181": {"indicator": "DayTotalFL_IN", "source_name": "DayTotalFL_IN", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30032183388083370298310322181, "unit": "m3"}, "28673429108759642292841002308": {"indicator": "Zn", "source_name": "QCVN08", "tendency_value": 0.5, "exceed_value": 1.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.7, "id": 28673429108759642292841002308, "unit": "mg/l"}, "28673478103311902090257151300": {"indicator": "Ni", "source_name": "QCVN 40", "tendency_value": 0.1, "exceed_value": 0.2, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.14, "id": 28673478103311902090257151300, "unit": "mg/l"}, "31014726392547090456104862298": {"indicator": "\u00e1p su\u1ea5t NXi", "source_name": "NXi_Press4", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 31014726392547090456104862298, "unit": "oC"}, "29541566053513223867449027625": {"indicator": "Styrene", "source_name": "Styrene", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 29541566053513223867449027625, "unit": "\u00b5g/m3"}, "31014727628478943398637797975": {"indicator": "PM Clinker", "source_name": "Clinker_DUST3", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 31014727628478943398637797975, "unit": "mg/Nm3"}, "29321402521233278187405858647": {"indicator": "Flow_InTotal", "source_name": "Flow_InTotal", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 29321402521233278187405858647, "unit": "m3"}, "28763549128804213909887165831": {"indicator": "Sunfua(S2-)", "source_name": "S2-", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 28763549128804213909887165831, "unit": "mg/l"}, "28993077113819690441882623544": {"indicator": "Benzo(a)pyren", "source_name": "Benzo(a)pyren", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28993077113819690441882623544, "unit": "mg/Nm3"}, "28894168642022255767712063032": {"indicator": "T\u1ed1c \u0111\u1ed9 gi\u00f3", "source_name": "Winspd", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28894168642022255767712063032, "unit": "m/s"}, "28927993219145107680196451896": {"indicator": "Flow_1", "source_name": "Flow_1", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28927993219145107680196451896, "unit": "m/s"}, "28575166641939668707930101473": {"indicator": "H2S", "source_name": "H2S", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 10.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 5.0, "id": 28575166641939668707930101473, "unit": "mg/l"}, "28993078165284102644266589752": {"indicator": "T\u1ed5ng Dioxin/Furan", "source_name": "TEQ", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28993078165284102644266589752, "unit": "ng/Nm3"}, "29239978426871227077638602606": {"indicator": "pH (in)", "source_name": "pH (in)", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 29239978426871227077638602606, "unit": ""}, "29866400248590165180010688083": {"indicator": "Ethyleneoxide", "source_name": "Ethyleneoxide", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 29866400248590165180010688083, "unit": "mg/m3"}, "28575167250682223142912218849": {"indicator": "PO4", "source_name": "PO4", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 10.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 5.0, "id": 28575167250682223142912218849, "unit": "mg/l"}, "28607216181114028186854540418": {"indicator": "Mp-Xylen", "source_name": "Mp-Xylen", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 10.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 2.0, "id": 28607216181114028186854540418, "unit": "ug/m3"}, "28429342215451431160939106738": {"indicator": "PM-2-5", "source_name": "PM2.5", "tendency_value": 50.0, "exceed_value": 150.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 100.0, "id": 28429342215451431160939106738, "unit": "\u00b5g/Nm3"}, "28429342215451431160939106739": {"indicator": "NO", "source_name": "NO", "tendency_value": 100.0, "exceed_value": 200.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 140.0, "id": 28429342215451431160939106739, "unit": "mg/Nm3"}, "28429342215451431160939106736": {"indicator": "O3", "source_name": "O3", "tendency_value": 140.0, "exceed_value": 200.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 180.0, "id": 28429342215451431160939106736, "unit": "\u00b5g/Nm3"}, "28429342215451431160939106737": {"indicator": "PM-10", "source_name": "PM10", "tendency_value": 100.0, "exceed_value": 150.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 125.0, "id": 28429342215451431160939106737, "unit": "\u00b5g/Nm3"}, "28429342215451431160939106734": {"indicator": "SO2", "source_name": "SO2", "tendency_value": 245.0, "exceed_value": 350.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 315.0, "id": 28429342215451431160939106734, "unit": "mg/Nm3"}, "28429342215451431160939106735": {"indicator": "SO2", "source_name": "SO2", "tendency_value": 245.0, "exceed_value": 350.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 315.0, "id": 28429342215451431160939106735, "unit": "\u00b5g/Nm3"}, "28429342215451431160939106732": {"indicator": "O2", "source_name": "O2", "tendency_value": 4.2, "exceed_value": 16.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 5.4, "id": 28429342215451431160939106732, "unit": "%"}, "28429342215451431160939106733": {"indicator": "O2", "source_name": "O2", "tendency_value": 50.0, "exceed_value": 100.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 70.0, "id": 28429342215451431160939106733, "unit": "%"}, "28429342215451431160939106730": {"indicator": "NOx", "source_name": "NOx", "tendency_value": 273.0, "exceed_value": 390.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 351.0, "id": 28429342215451431160939106730, "unit": "mg/Nm3"}, "28429342215451431160939106731": {"indicator": "NOx", "source_name": "NOx", "tendency_value": 273.0, "exceed_value": 390.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 351.0, "id": 28429342215451431160939106731, "unit": "\u00b5g/Nm3"}, "30432501014273888781647258545": {"indicator": "\u00e1p su\u1ea5t", "source_name": "PRESS", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 30432501014273888781647258545, "unit": "mbar"}, "30033041954892793213209995265": {"indicator": "Cyanide", "source_name": "Cyanide", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30033041954892793213209995265, "unit": "mg/l"}, "31014720342015034265815941719": {"indicator": "FLOW LNung", "source_name": "LNung_FLOW1", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 31014720342015034265815941719, "unit": "Nm3/h"}, "29314967374563164145419598518": {"indicator": "T\u1ed5ng Coliforms", "source_name": "QCVN14", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 29314967374563164145419598518, "unit": "MPN/100ml"}, "30074083894421460649335515140": {"indicator": "TCR6", "source_name": "TCR6", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 30074083894421460649335515140, "unit": "mg/l"}, "29541567898187631241088543785": {"indicator": "Xyclohexane", "source_name": "Xyclohexane", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 29541567898187631241088543785, "unit": "\u00b5g/m3"}, "28673494447127151404352189764": {"indicator": "TSP", "source_name": "QCVN 19", "tendency_value": 200.0, "exceed_value": 400.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 280.0, "id": 28673494447127151404352189764, "unit": "mg/Nm3"}, "31014724953701052704008372824": {"indicator": "Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 NXi", "source_name": "NXi_Temp4", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 31014724953701052704008372824, "unit": "oC"}, "28673452702145312581098059076": {"indicator": "Phenon", "source_name": "QCVN 08", "tendency_value": 0.0025, "exceed_value": 0.005, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0035, "id": 28673452702145312581098059076, "unit": "mg/l"}, "29004184580956001820237782584": {"indicator": "Flow out", "source_name": "Flow-out", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 29004184580956001820237782584, "unit": "m3/h"}, "30191821216149348178204202051": {"indicator": "LLV7(NTsaux\u1eedl\u00fdn\u01b0\u1edbcc\u1ea5p)", "source_name": "LLV7(NTsaux\u1eedl\u00fdn\u01b0\u1edbcc\u1ea5p)", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30191821216149348178204202051, "unit": "m3/h"}, "30675991616579917075658997179": {"indicator": "DISCHARGEFLOW", "source_name": "DISCHARGEFLOW", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30675991616579917075658997179, "unit": "m3/h"}, "29866401041800160355158552147": {"indicator": "T\u1ed5ng Hydrocacbon", "source_name": "T\u1ed5ngHydrocacbon", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 29866401041800160355158552147, "unit": "mg/m3"}, "28674685793199663571864565060": {"indicator": "BHC", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 0.01, "exceed_value": 0.02, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.014, "id": 28674685793199663571864565060, "unit": "\u00b5g/l"}, "31014725894485000465259102807": {"indicator": "FLOW NThan", "source_name": "NThan_FLOW2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 31014725894485000465259102807, "unit": "Nm3/h"}, "30454530484981594351343018929": {"indicator": "Color", "source_name": "Color", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 30454530484981594351343018929, "unit": "Pt - Co"}, "30731946457420093733049427670": {"indicator": "Benzen", "source_name": "Benzen", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 30731946457420093733049427670, "unit": "mg/Nm3"}, "30546097835167222780469960934": {"indicator": "T\u1ed5ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9 ph\u00f3ng x\u1ea1 Beta", "source_name": "T\u1ed5ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9 ph\u00f3ng x\u1ea1 Beta", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30546097835167222780469960934, "unit": "Bq/l"}, "28657580293440809677901455928": {"indicator": "COD", "source_name": "COD", "tendency_value": 150.0, "exceed_value": 300.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 210.0, "id": 28657580293440809677901455928, "unit": "mg/l"}, "31559016373594047620396003529": {"indicator": "m-p-Xylene", "source_name": "m-p-Xylene", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 31559016373594047620396003529, "unit": "ppb"}, "28505386513420541534390596400": {"indicator": "CH4", "source_name": "CH4", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 2.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 1.0, "id": 28505386513420541534390596400, "unit": "mg/m3"}, "30042045183485871679112669185": {"indicator": "Tl (Thali)", "source_name": "Tl (Thali)", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 30042045183485871679112669185, "unit": "mg/Nm3"}, "28879915839000680302517005962": {"indicator": "TP", "source_name": "TP", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 28879915839000680302517005962, "unit": "mg/l"}, "30900830217890927881416905642": {"indicator": "PM2-5 Grimm 556", "source_name": "PM-2.5", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 30900830217890927881416905642, "unit": "ug/m3"}, "29995694141885582415525242881": {"indicator": "FLOWG3", "source_name": "FLOWG3", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 29995694141885582415525242881, "unit": "m3/h"}, "28916955462254650978146344504": {"indicator": "PM(2)", "source_name": "PM(2)", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28916955462254650978146344504, "unit": "mg/Nm3"}, "30191822009359343351154250822": {"indicator": "LLV4(NTkh\u00f4ngth\u01b0\u1eddngxuy\u00ean)", "source_name": "LLV4(NTkh\u00f4ngth\u01b0\u1eddngxuy\u00ean)", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30191822009359343351154250822, "unit": "m3/h"}, "28607218671424478140865234050": {"indicator": "Benzen", "source_name": "Benzen", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 10.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 5.0, "id": 28607218671424478140865234050, "unit": "\u00b5g/m3"}, "29099012374709915458774250164": {"indicator": "M\u1ef1c n\u01b0\u1edbc 2", "source_name": "mucnuoc2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 29099012374709915458774250164, "unit": "m"}, "28674686586409658741811492164": {"indicator": "Dieldrin", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 0.05, "exceed_value": 0.1, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.07, "id": 28674686586409658741811492164, "unit": "\u00b5g/l"}, "28673500018043861668747195716": {"indicator": "Pb", "source_name": "QCVN 19", "tendency_value": 5.0, "exceed_value": 10.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 7.0, "id": 28673500018043861668747195716, "unit": "mg/Nm3"}, "31559007952581428666868442532": {"indicator": "Butadiene", "source_name": "Butadiene", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 31559007952581428666868442532, "unit": "ppb"}, "30675991985514798551276092858": {"indicator": "SUCTIONFLOW", "source_name": "SUCTIONFLOW", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30675991985514798551276092858, "unit": "m3/h"}, "30698639698850134136509767261": {"indicator": "CxHy", "source_name": "CxHy", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 30698639698850134136509767261, "unit": "mg/m3"}, "28505388800816806674374996786": {"indicator": "InnerTemp", "source_name": "TempIn", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 2.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 1.0, "id": 28505388800816806674374996786, "unit": "oC"}, "28600976680611560529059469025": {"indicator": "L\u01b0\u1ee3ng m\u01b0a", "source_name": "rain", "tendency_value": 100.0, "exceed_value": 300.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 200.0, "id": 28600976680611560529059469025, "unit": "mm/h"}, "28674678894117379999022888260": {"indicator": "Zn", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 1.5, "exceed_value": 3.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 2.1, "id": 28674678894117379999022888260, "unit": "mg/l"}, "29241859902533025537867235182": {"indicator": "L\u01b0u l\u01b0\u1ee3ng", "source_name": "LuuLuong", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 29241859902533025537867235182, "unit": "m3/h"}, "28429342215451431160939106770": {"indicator": "Pb", "source_name": "Pb", "tendency_value": 165.0, "exceed_value": 330.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 231.0, "id": 28429342215451431160939106770, "unit": "\u00b5g/m3"}, "28994478070245112180945346104": {"indicator": "Cr", "source_name": "Cr", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28994478070245112180945346104, "unit": "mg/Nm3"}, "28993388863794536383470001720": {"indicator": "Pb", "source_name": "Pb", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 28993388863794536383470001720, "unit": "mg/l"}, "30746566738030361719601484407": {"indicator": "T_Flow_out2", "source_name": "T_Flow_out2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30746566738030361719601484407, "unit": "m3"}, "28673496531609231734974362948": {"indicator": "amoni", "source_name": "QCVN 19", "tendency_value": 38.0, "exceed_value": 76.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 53.2, "id": 28673496531609231734974362948, "unit": "mg/Nm3"}, "30031392576164930866589132802": {"indicator": "FLOWG10", "source_name": "FLOWG10", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 30031392576164930866589132802, "unit": "m3/h"}, "28916809216467635562924629560": {"indicator": "NH3", "source_name": "NH3", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28916809216467635562924629560, "unit": "mg/Nm3"}, "30731948449668453698680612564": {"indicator": "Toluen", "source_name": "Toluen", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 30731948449668453698680612564, "unit": "mg/Nm3"}, "30746172623343226232718611063": {"indicator": "PX2-2", "source_name": "PX2-2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 30746172623343226232718611063, "unit": "Counts/s"}, "30542709481875532214724190441": {"indicator": "Salty", "source_name": "Salty", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 30542709481875532214724190441, "unit": "mg/l"}, "29995690821471649135692802054": {"indicator": "M\u1ef1cN\u01b0\u1edbcG1", "source_name": "M\u1ef1cN\u01b0\u1edbcG1", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 29995690821471649135692802054, "unit": "m"}, "28894154050647693455604997688": {"indicator": "Humidity", "source_name": "Do_am", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28894154050647693455604997688, "unit": "%"}, "28575121650330872817792145121": {"indicator": "Cr", "source_name": "CR", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 10.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 5.0, "id": 28575121650330872817792145121, "unit": "mg/l"}, "31559007346861469990127835604": {"indicator": "Vinyl chloride", "source_name": "Vinyl chloride", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 31559007346861469990127835604, "unit": "ppb"}, "29396226075417850091820632347": {"indicator": "L\u01b0\u1ee3ng m\u01b0a", "source_name": "Rain", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 29396226075417850091820632347, "unit": "mm/h"}, "31407662332735584812295253122": {"indicator": "Hg", "source_name": "Hg", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 31407662332735584812295253122, "unit": "ng/m3"}, "28607213617016601937720427650": {"indicator": "MMHC", "source_name": "MMHC", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 10.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 2.0, "id": 28607213617016601937720427650, "unit": "\u00b5g/m3"}, "28505391530934929583388635957": {"indicator": "Radiation", "source_name": "Radiation", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 2.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 1.0, "id": 28505391530934929583388635957, "unit": "W/m2"}, "31014712022533457011785531991": {"indicator": "FLOW_Clinker", "source_name": "Clinker_FLOW3", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 31014712022533457011785531991, "unit": "Nm3/h"}, "28741445832827759775519178453": {"indicator": "TDS", "source_name": "TDS", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 28741445832827759775519178453, "unit": "mg/l"}, "28755441766337074304615753095": {"indicator": "Flow", "source_name": "Flow", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28755441766337074304615753095, "unit": "m3/h"}, "30243037254457684681165850317": {"indicator": "Oil", "source_name": "Oil", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 30243037254457684681165850317, "unit": "\u00b5g/L"}, "28575168578847796453036611297": {"indicator": "NO3", "source_name": "NO3", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 20.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 10.0, "id": 28575168578847796453036611297, "unit": "mg/l"}, "31014716283731338045151183447": {"indicator": "Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 Clinker", "source_name": "Clinker_Temp3", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 31014716283731338045151183447, "unit": "oC"}, "28927994141482311366781328952": {"indicator": "Flow_2", "source_name": "Flow_2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28927994141482311366781328952, "unit": "m/s"}, "28657614401470601447859216952": {"indicator": "SS", "source_name": "SS", "tendency_value": 75.0, "exceed_value": 150.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 105.0, "id": 28657614401470601447859216952, "unit": "mg/l"}, "28575120506632740244662605537": {"indicator": "Colour", "source_name": "Colour", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 20.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 10.0, "id": 28575120506632740244662605537, "unit": "Pt/co"}, "28674680240729697381028115780": {"indicator": "Mn", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 0.25, "exceed_value": 0.5, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.35, "id": 28674680240729697381028115780, "unit": "mg/l"}, "30709984630922906630599152171": {"indicator": "Flow-Out1", "source_name": "Flowout1", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30709984630922906630599152171, "unit": "m3/h"}, "28763550567650251662436640135": {"indicator": "\u0110\u1ed9 mu\u1ed1i", "source_name": "Sal", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 28763550567650251662436640135, "unit": "%o"}, "28516910108607694970013305240": {"indicator": "CO", "source_name": "CO", "tendency_value": 100.0, "exceed_value": 200.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 150.0, "id": 28516910108607694970013305240, "unit": "mg/Nm3"}, "28575168025445474239854237409": {"indicator": "TDS", "source_name": "TDS", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 400.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 200.0, "id": 28575168025445474239854237409, "unit": "mg/l"}, "30291563167184264415131025880": {"indicator": "TVOC", "source_name": "TVOC", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 30291563167184264415131025880, "unit": "\u00b5g/m3"}, "28916861697454525315118685752": {"indicator": "PM (2)", "source_name": "PM (2)", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28916861697454525315118685752, "unit": "mg/Nm3"}, "28560924316668726978175693043": {"indicator": "HCL", "source_name": "HCL", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 20.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 10.0, "id": 28560924316668726978175693043, "unit": "mg/Nm3"}, "28673433056362874069839164740": {"indicator": "Fe", "source_name": "QCVN 08", "tendency_value": 0.5, "exceed_value": 1.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.7, "id": 28673433056362874069839164740, "unit": "mg/l"}, "31559019973855178308219760916": {"indicator": "Tetrachloroethene", "source_name": "Tetrachloroethene", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 31559019973855178308219760916, "unit": "ppb"}, "30007411384593994829414459395": {"indicator": "Temp_out", "source_name": "Nhi\u1ec7t\u0111\u1ed9\u0111\u1ea7ura", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30007411384593994829414459395, "unit": "oC"}, "30042078092477299270317959169": {"indicator": "T\u1ed5ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng ph\u00f3ng x\u1ea1 Anpha", "source_name": "T\u1ed5ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng ph\u00f3ng x\u1ea1 Anpha", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 30042078092477299270317959169, "unit": "Bq/l"}, "29321402096958164491230533463": {"indicator": "Flow_OutTotal", "source_name": "Flow_OutTotal", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 29321402096958164491230533463, "unit": "m3"}, "28739495993532424267968118485": {"indicator": "Total Flow", "source_name": "Total Flow", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 28739495993532424267968118485, "unit": "m3"}, "28673509721031244446329910596": {"indicator": "HNO3", "source_name": "QCVN 19", "tendency_value": 500.0, "exceed_value": 1000.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 700.0, "id": 28673509721031244446329910596, "unit": "mg/Nm3"}, "30709985700834062908320059948": {"indicator": "Flow-Out2", "source_name": "Flowout2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30709985700834062908320059948, "unit": "m3/h"}, "29216174360936887376666154675": {"indicator": "M\u1ef1c n\u01b0\u1edbc", "source_name": "WaterLevel", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 29216174360936887376666154675, "unit": "m"}, "28905387158557891093893373496": {"indicator": "As", "source_name": "As", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 28905387158557891093893373496, "unit": "mg/l"}, "28505392895993991037895455543": {"indicator": "H\u01b0\u1edbng gi\u00f3", "source_name": "WindDir", "tendency_value": 360.0, "exceed_value": 380.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 370.0, "id": 28505392895993991037895455543, "unit": "degree"}, "28674678137800872976478287172": {"indicator": "Cu", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 0.5, "exceed_value": 1.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.7, "id": 28674678137800872976478287172, "unit": "mg/l"}, "30698659270845596386619104860": {"indicator": "SO2_2", "source_name": "SO2_2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 30698659270845596386619104860, "unit": "mg/Nm3"}, "28880145132029516681777360522": {"indicator": "\u0110\u1ed9 m\u1edd \u0111\u1ee5c", "source_name": "Opacity", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28880145132029516681777360522, "unit": "%"}, "28674688892252667957686482244": {"indicator": "Coliform", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 1.5, "exceed_value": 3.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 2.1, "id": 28674688892252667957686482244, "unit": "MPN"}, "28673498247156430591254508868": {"indicator": "As", "source_name": "QCVN 19", "tendency_value": 10.0, "exceed_value": 20.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 14.0, "id": 28673498247156430591254508868, "unit": "mg/Nm3"}, "28673502914182681242589640004": {"indicator": "Cu", "source_name": "QCVN 19", "tendency_value": 10.0, "exceed_value": 20.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 14.0, "id": 28673502914182681242589640004, "unit": "mg/Nm3"}, "28673418575668776197892257092": {"indicator": "NO2-", "source_name": "QCVN08", "tendency_value": 0.025, "exceed_value": 0.05, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.035, "id": 28673418575668776197892257092, "unit": "mg/l"}, "28505384890107063047950054191": {"indicator": "\u00c1p su\u1ea5t kh\u00ed quy\u1ec3n", "source_name": "PRM", "tendency_value": 1000.0, "exceed_value": 2000.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 1200.0, "id": 28505384890107063047950054191, "unit": "hPa"}, "30675993073872698902303899066": {"indicator": "FLOW_190_FI_0301", "source_name": "FLOW_190_FI_0301", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30675993073872698902303899066, "unit": "m3/h"}, "28505393892118171018211242808": {"indicator": "Wind Spd (sai)", "source_name": "Wind Spd", "tendency_value": 10.0, "exceed_value": 14.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 12.0, "id": 28505393892118171018211242808, "unit": "m/s"}, "29995693219548378726339897347": {"indicator": "FLOWG1", "source_name": "FLOWG1", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 29995693219548378726339897347, "unit": "m3/h"}, "28429342215451431160939106714": {"indicator": "Clo", "source_name": "Clo", "tendency_value": 50.0, "exceed_value": 100.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 70.0, "id": 28429342215451431160939106714, "unit": "mg/l"}, "30564534193724019205317014702": {"indicator": "Xyanua", "source_name": "CN", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 30564534193724019205317014702, "unit": "mg/L"}, "28565887560735711520753840371": {"indicator": "Flow2", "source_name": "Flow", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 50.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 10.0, "id": 28565887560735711520753840371, "unit": "m3/h"}, "29605358214934045005052392841": {"indicator": "Totalizer", "source_name": "Totalizer", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 29605358214934045005052392841, "unit": "m3"}, "28755458811128598423834502535": {"indicator": "Flow-Out", "source_name": "Flow-Out", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 28755458811128598423834502535, "unit": "m3/h"}, "28674677399931110027089589572": {"indicator": "Cr6+", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 0.025, "exceed_value": 0.05, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.035, "id": 28674677399931110027089589572, "unit": "mg/l"}, "29314960844415762045745543862": {"indicator": "D\u1ea7u m\u1ee1 \u0111\u1ed9ng th\u1ef1c v\u1eadt", "source_name": "QCVN14", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 29314960844415762045745543862, "unit": "mg/l"}, "30542706216801831156087513316": {"indicator": "Level", "source_name": "Level", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 30542706216801831156087513316, "unit": "m"}, "30698658551422577508859584093": {"indicator": "NOx_2", "source_name": "NOx_2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 30698658551422577508859584093, "unit": "mg/Nm3"}, "30033042305380930614446450690": {"indicator": "Cyanide_2", "source_name": "Cyanide_2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30033042305380930614446450690, "unit": "mg/l"}, "30698657868893046780297551454": {"indicator": "O2_2", "source_name": "O2_2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 30698657868893046780297551454, "unit": "%"}, "28505392139677484015803839286": {"indicator": "RH", "source_name": "RHM", "tendency_value": 95.0, "exceed_value": 100.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 97.0, "id": 28505392139677484015803839286, "unit": "%"}, "31014721909988280536530092631": {"indicator": "\u00e1p su\u1ea5t NThan", "source_name": "NThan_Press2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 31014721909988280536530092631, "unit": "hPa"}, "28429342215451431160939106718": {"indicator": "pH", "source_name": "pH", "tendency_value": 6.3, "exceed_value": 9.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 8.1, "id": 28429342215451431160939106718, "unit": ""}, "29374273859674326004666514298": {"indicator": "pm2.555", "source_name": "pm25", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 29374273859674326004666514298, "unit": ""}, "28575124583363180546217563873": {"indicator": "TN", "source_name": "TN", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 20.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 10.0, "id": 28575124583363180546217563873, "unit": "mg/l"}, "29239979736590056312946147182": {"indicator": "TSS (in)", "source_name": "TSS (in)", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 29239979736590056312946147182, "unit": "mg/L"}, "28879953691719519594648022666": {"indicator": "CH4", "source_name": "CH4", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28879953691719519594648022666, "unit": "%"}, "29396222349175547186066311451": {"indicator": "Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 kh\u00f4ng kh\u00ed", "source_name": "Temp", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 29396222349175547186066311451, "unit": "oC"}, "30746155320297285064050725495": {"indicator": "PX1-1", "source_name": "PX1-1", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 30746155320297285064050725495, "unit": "uSv/h"}, "30031391838295167914918733829": {"indicator": "FLOWG7", "source_name": "FLOWG7", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 30031391838295167914918733829, "unit": "m3/h"}, "28916490512070273740611935800": {"indicator": "\u0110\u1ed9 \u1ea9m", "source_name": "Humidity", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 28916490512070273740611935800, "unit": "%"}, "29866400617525046656332426836": {"indicator": "Propyleneoxide", "source_name": "Propyleneoxide", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 29866400617525046656332426836, "unit": "mg/m3"}, "29866314637250919438619209297": {"indicator": "C6H6", "source_name": "C6H6", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 29866314637250919438619209297, "unit": "mg/m3"}, "30731949316665425164338161364": {"indicator": "Styren", "source_name": "Styren", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 30731949316665425164338161364, "unit": "mg/Nm3"}, "30467671834779240289536353203": {"indicator": "Totallizer", "source_name": "Totallizer", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30467671834779240289536353203, "unit": "m3"}, "30191823263737940368772469830": {"indicator": "LLV1(NTnhi\u1ec5mthan)", "source_name": "LLV1(NTnhi\u1ec5mthan)", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30191823263737940368772469830, "unit": "m3/h"}, "30042040922287990640814516225": {"indicator": "Mn", "source_name": "Mn", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 30042040922287990640814516225, "unit": "mg/Nm3"}, "28886153642402693352615468600": {"indicator": "Flow4", "source_name": "Flow4", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28886153642402693352615468600, "unit": "m3/h"}, "28674665446440950253233812804": {"indicator": "PH", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 5.5, "exceed_value": 8.5, "indicator_type": 2, "preparing_value": 5.95, "id": 28674665446440950253233812804, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106749": {"indicator": "DO", "source_name": "DO", "tendency_value": 275.0, "exceed_value": 550.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 385.0, "id": 28429342215451431160939106749, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106748": {"indicator": "DO", "source_name": "DO", "tendency_value": 275.0, "exceed_value": 550.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 385.0, "id": 28429342215451431160939106748, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106747": {"indicator": "Oil", "source_name": "Oil", "tendency_value": 250.0, "exceed_value": 500.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 350.0, "id": 28429342215451431160939106747, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106746": {"indicator": "Xyanua", "source_name": "XYANUA", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 10.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 5.0, "id": 28429342215451431160939106746, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106745": {"indicator": "Zn", "source_name": "Zn", "tendency_value": 100.0, "exceed_value": 200.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 140.0, "id": 28429342215451431160939106745, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106744": {"indicator": "Fe", "source_name": "Fe", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 10.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 5.0, "id": 28429342215451431160939106744, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106743": {"indicator": "TSP", "source_name": "TSP", "tendency_value": 210.0, "exceed_value": 300.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 270.0, "id": 28429342215451431160939106743, "unit": "\u00b5g/Nm3"}, "28429342215451431160939106742": {"indicator": "NO2", "source_name": "NO2", "tendency_value": 140.0, "exceed_value": 200.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 180.0, "id": 28429342215451431160939106742, "unit": "\u00b5g/Nm3"}, "28429342215451431160939106741": {"indicator": "NO2", "source_name": "NO2", "tendency_value": 140.0, "exceed_value": 200.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 180.0, "id": 28429342215451431160939106741, "unit": "mg/Nm3"}, "28429342215451431160939106740": {"indicator": "NO", "source_name": "NO", "tendency_value": 100.0, "exceed_value": 200.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 150.0, "id": 28429342215451431160939106740, "unit": "\u00b5g/Nm3"}, "30074083377912626582867601413": {"indicator": "WO2", "source_name": "WO2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 30074083377912626582867601413, "unit": "mg/l"}, "28674679502859934432025294148": {"indicator": "Ni", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 0.01, "exceed_value": 0.02, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.014, "id": 28674679502859934432025294148, "unit": "mg/l"}, "28674216342009731551224837444": {"indicator": "H2SO4", "source_name": "QCVN 21", "tendency_value": 45.0, "exceed_value": 90.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 63.0, "id": 28674216342009731551224837444, "unit": "mg/Nm3"}, "28674673157179973069933294916": {"indicator": "FLO", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 0.5, "exceed_value": 1.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.7, "id": 28674673157179973069933294916, "unit": "mg/l"}, "28657578264298961567401304632": {"indicator": "pH", "source_name": "pH", "tendency_value": 7.0, "exceed_value": 14.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 9.8, "id": 28657578264298961567401304632, "unit": ""}, "30042033617377337433679128579": {"indicator": "Halogen h\u1eefu c\u01a1 d\u1ec5 b\u1ecb h\u1ea5p th\u1ee5 (AOX)", "source_name": "Halogen h\u1eefu c\u01a1 d\u1ec5 b\u1ecb h\u1ea5p th\u1ee5 (AOX)", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30042033617377337433679128579, "unit": "mg/l"}, "30031392244123537538206590978": {"indicator": "FLOWG8", "source_name": "FLOWG8", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 30031392244123537538206590978, "unit": "m3/h"}, "28993431863154972241689992760": {"indicator": "Ni", "source_name": "Ni", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28993431863154972241689992760, "unit": "mg/Nm3"}, "28747795626413043927812505301": {"indicator": "HHS", "source_name": "QCVN", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 28747795626413043927812505301, "unit": "mg"}, "28575130486321284150739162849": {"indicator": "FLOW1", "source_name": "FLOW1", "tendency_value": 10.0, "exceed_value": 30.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 20.0, "id": 28575130486321284150739162849, "unit": "m3/h"}, "28905398964474098282082491960": {"indicator": "Florua", "source_name": "F-", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 28905398964474098282082491960, "unit": "mg/l"}, "30042034908649422597189724161": {"indicator": "Dioxin", "source_name": "Dioxin", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30042034908649422597189724161, "unit": "pgTEQ/l"}, "28674687767001279460296537412": {"indicator": "DDTs", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 0.1, "exceed_value": 0.2, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.14, "id": 28674687767001279460296537412, "unit": "\u00b5g/l"}, "28565885697614560070770749683": {"indicator": "P", "source_name": "P", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 120.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 50.0, "id": 28565885697614560070770749683, "unit": "Kpa"}, "28755442873141718728245814663": {"indicator": "PM", "source_name": "PM", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28755442873141718728245814663, "unit": "mg/Nm3"}, "29004162481756601484469231160": {"indicator": "Flowin1", "source_name": "Flow", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 29004162481756601484469231160, "unit": "m3/h"}, "28673417136822738447741924676": {"indicator": "Flo", "source_name": "QCVN08", "tendency_value": 1.0, "exceed_value": 2.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 1.4, "id": 28673417136822738447741924676, "unit": "mg/l"}, "30031391118872149038534944771": {"indicator": "M\u1ef1cN\u01b0\u1edbcG10", "source_name": "M\u1ef1cN\u01b0\u1edbcG10", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 30031391118872149038534944771, "unit": ""}, "29396224027829257902191888667": {"indicator": "\u00c1p su\u1ea5t kh\u00f4ng kh\u00ed", "source_name": "Press", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 29396224027829257902191888667, "unit": "hPa"}, "29203345794131755076361358610": {"indicator": "Flow", "source_name": "Flow", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 29203345794131755076361358610, "unit": "m3/h"}, "28673427928168021574305625412": {"indicator": "Cu", "source_name": "QCVN08", "tendency_value": 0.01, "exceed_value": 0.02, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.014, "id": 28673427928168021574305625412, "unit": "mg/l"}, "28916814492236440650651164216": {"indicator": "HF", "source_name": "HF", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28916814492236440650651164216, "unit": "mg/Nm3"}, "28674682140744336975108420932": {"indicator": "Se", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 0.005, "exceed_value": 0.01, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.007, "id": 28674682140744336975108420932, "unit": "mg/l"}, "30191822544314921490694181959": {"indicator": "LLV3(NTth\u01b0\u1eddngxuy\u00ean)", "source_name": "LLV3(NTth\u01b0\u1eddngxuy\u00ean)", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30191822544314921490694181959, "unit": "m3/h"}, "28674674005730200461176649028": {"indicator": "Sulfat", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 200.0, "exceed_value": 400.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 280.0, "id": 28674674005730200461176649028, "unit": "mg/l"}, "29396224710358788631877994779": {"indicator": "T\u1ed1c \u0111\u1ed9 gi\u00f3", "source_name": "WindSpeed", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 29396224710358788631877994779, "unit": "m/s"}, "28674675961085072276201059652": {"indicator": "Cd", "source_name": "QCVN 09", "tendency_value": 0.0025, "exceed_value": 0.005, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0035, "id": 28674675961085072276201059652, "unit": "mg/l"}, "28905392655687625065044008504": {"indicator": "TCN", "source_name": "TCN", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 28905392655687625065044008504, "unit": "mg/l"}, "29866412275867301281051143762": {"indicator": "C6H4(CH3)2", "source_name": "C6H4(CH3)2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 29866412275867301281051143762, "unit": "mg/m3"}, "31014717242962029878853173848": {"indicator": "Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9_LLNung", "source_name": "LLNung_Temp1", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 31014717242962029878853173848, "unit": "oC"}, "30191821695764694097404007491": {"indicator": "LLV8(NTh\u1ec7th\u1ed1ngFGD)", "source_name": "LLV8(NTh\u1ec7th\u1ed1ngFGD)", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30191821695764694097404007491, "unit": "m3/h"}, "28916956107890693559775813176": {"indicator": "PM(3)", "source_name": "PM(3)", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28916956107890693559775813176, "unit": "mg/Nm3"}, "30746171959260439576909828727": {"indicator": "PX2-1", "source_name": "PX2-1", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 30746171959260439576909828727, "unit": "uSv/h"}, "28918900136461645596639780408": {"indicator": "NH3", "source_name": "NH3", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 28918900136461645596639780408, "unit": "ppm"}, "28600979041794801965677237985": {"indicator": "Compass", "source_name": "Compass", "tendency_value": 400.0, "exceed_value": 600.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 500.0, "id": 28600979041794801965677237985, "unit": "Degree"}, "28905633754632668640496213560": {"indicator": "Total_Out", "source_name": "Total_Out", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 28905633754632668640496213560, "unit": "m3"}, "28673495572378539901591139652": {"indicator": "B\u1ee5i", "source_name": "QCVN 19", "tendency_value": 25.0, "exceed_value": 50.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 35.0, "id": 28673495572378539901591139652, "unit": "mg/Nm3"}, "29004163274966596655120801336": {"indicator": "Cod", "source_name": "COD", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 29004163274966596655120801336, "unit": "m3/h"}, "28886115974151294609121500728": {"indicator": "TSP2", "source_name": "Dust", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28886115974151294609121500728, "unit": "mg/Nm3"}, "29203346476661285804000644370": {"indicator": "Totalizer", "source_name": "Totalizer", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 29203346476661285804000644370, "unit": "m3"}, "30546097207977924272566821094": {"indicator": "T\u1ed5ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng ph\u00f3ng x\u1ea1 Anpha", "source_name": "T\u1ed5ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng ph\u00f3ng x\u1ea1 Anpha", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 30546097207977924272566821094, "unit": "Bq/l"}, "29314966027950846763598920374": {"indicator": "T\u1ed5ng c\u00e1c ch\u1ea5t ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng b\u1ec1 m\u1eb7t", "source_name": "QCVN14", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 29314966027950846763598920374, "unit": "mg/l"}, "28993392958971720751201541688": {"indicator": "Cr VI", "source_name": "Cr6+", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 28993392958971720751201541688, "unit": "mg/l"}, "31014721006097820921356288599": {"indicator": "PM_NThan", "source_name": "NThan_DUST2", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 31014721006097820921356288599, "unit": "mg/Nm3"}, "28673425124262922369262597444": {"indicator": "Cd", "source_name": "QCVN08", "tendency_value": 0.0025, "exceed_value": 0.005, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0035, "id": 28673425124262922369262597444, "unit": "mg/l"}, "28894151320529570544527760952": {"indicator": "Radiation", "source_name": "Buc_Xa", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 28894151320529570544527760952, "unit": "W/m2"}, "31559017035129996311892803987": {"indicator": "o-Xylene", "source_name": "o-Xylene", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 31559017035129996311892803987, "unit": "ppb"}, "29195662208716220187309120358": {"indicator": "PM-Total", "source_name": "PM-Total", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 29195662208716220187309120358, "unit": "\u00b5g/m3"}, "30900830955760690833053750187": {"indicator": "PM10 Grimm 556", "source_name": "PM10", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 30900830955760690833053750187, "unit": "ug/m3"}, "29995692204977454668992669697": {"indicator": "M\u1ef1cN\u01b0\u1edbcG3", "source_name": "M\u1ef1cN\u01b0\u1edbcG3", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 29995692204977454668992669697, "unit": "m"}, "30031389846046807948029257729": {"indicator": "M\u1ef1cN\u01b0\u1edbcG8", "source_name": "M\u1ef1cN\u01b0\u1edbcG8", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 30031389846046807948029257729, "unit": ""}, "30042076893438934474868582404": {"indicator": "T\u1ed5ng Phenol", "source_name": "T\u1ed5ng Phenol", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 2, "preparing_value": 0.0, "id": 30042076893438934474868582404, "unit": "mg/l"}, "29605357274150097245546493321": {"indicator": "Flow", "source_name": "Flow", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.0, "id": 29605357274150097245546493321, "unit": "m3/h"}, "30042040036844275101229312005": {"indicator": "Sn", "source_name": "Sn", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 30042040036844275101229312005, "unit": "mg/Nm3"}, "28516916177586495226562693528": {"indicator": "T\u1ed1c \u0111\u1ed9 d\u00f2ng kh\u00ed th\u1ea3i", "source_name": "Flow1", "tendency_value": 100.0, "exceed_value": 300.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 200.0, "id": 28516916177586495226562693528, "unit": "m/s"}, "30042038561104749201361397761": {"indicator": "Co (Coban)", "source_name": "Co (Coban)", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 30042038561104749201361397761, "unit": "mg/Nm3"}, "28429342215451431160939106715": {"indicator": "Clo", "source_name": "Clo", "tendency_value": 50.0, "exceed_value": 100.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 70.0, "id": 28429342215451431160939106715, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106716": {"indicator": "COD", "source_name": "COD", "tendency_value": 20.0, "exceed_value": 40.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 30.0, "id": 28429342215451431160939106716, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106717": {"indicator": "COD", "source_name": "COD", "tendency_value": 10.0, "exceed_value": 20.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 14.0, "id": 28429342215451431160939106717, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106711": {"indicator": "TSS", "source_name": "TSS", "tendency_value": 12.5, "exceed_value": 25.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 17.5, "id": 28429342215451431160939106711, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106712": {"indicator": "TSS", "source_name": "TSS", "tendency_value": 72.0, "exceed_value": 102.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 92.0, "id": 28429342215451431160939106712, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106713": {"indicator": "Flow", "source_name": "FLOW", "tendency_value": 50.0, "exceed_value": 90.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 70.0, "id": 28429342215451431160939106713, "unit": "m3/h"}, "28673430879647073370216248644": {"indicator": "Mn", "source_name": "QCVN 08", "tendency_value": 0.1, "exceed_value": 0.2, "indicator_type": 1, "preparing_value": 0.14, "id": 28673430879647073370216248644, "unit": "mg/l"}, "28429342215451431160939106719": {"indicator": "pH", "source_name": "pH", "tendency_value": 6.3, "exceed_value": 9.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 8.1, "id": 28429342215451431160939106719, "unit": ""}, "31012724256732306544162701911": {"indicator": "SiH4", "source_name": "SiH4", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 31012724256732306544162701911, "unit": "mg/Nm3"}, "29541567252551588660180495401": {"indicator": "Xylenes", "source_name": "Xylenes", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 29541567252551588660180495401, "unit": "\u00b5g/m3"}, "28916497983001623598768479800": {"indicator": "PM4", "source_name": "PM4", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 28916497983001623598768479800, "unit": "\u00b5g/Nm3"}, "28673434605889376262196475204": {"indicator": "Ecoli", "source_name": "QCVN 08", "tendency_value": 10.0, "exceed_value": 20.0, "indicator_type": 1, "preparing_value": 14.0, "id": 28673434605889376262196475204, "unit": "MPN"}, "28607214889841943025491428482": {"indicator": "Toluren", "source_name": "Toluren", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 10.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 2.0, "id": 28607214889841943025491428482, "unit": "\u00b5g/m3"}, "28927716665557955558472310328": {"indicator": "Total_reduced_sulphur", "source_name": "TRS", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 4, "preparing_value": 0.0, "id": 28927716665557955558472310328, "unit": "mg/m3"}, "29004181389669277062898540088": {"indicator": "Flow in_3", "source_name": "Flowin3", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 29004181389669277062898540088, "unit": "m3/h"}, "28657618884029411364061766200": {"indicator": "Cr6+", "source_name": "Cr6+", "tendency_value": 500.0, "exceed_value": 1000.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 700.0, "id": 28657618884029411364061766200, "unit": "\u00b5g/l"}, "30041863372376282017976477697": {"indicator": "Hg", "source_name": "Hg", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 3, "preparing_value": 0.0, "id": 30041863372376282017976477697, "unit": "mg/Nm3"}, "29308582532164140031766739638": {"indicator": "Clorua", "source_name": "Cl-", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 29308582532164140031766739638, "unit": "mg/l"}, "28761885195595277122224039303": {"indicator": "\u0110\u1ed9 \u0111\u1ee5c", "source_name": "Turb", "tendency_value": 0.0, "exceed_value": 0.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 0.0, "id": 28761885195595277122224039303, "unit": "NTU"}, "28674659377462149998798353732": {"indicator": "T\u1ed5ng d\u1ea7u m\u1ee1 kho\u00e1ng", "source_name": "Oil", "tendency_value": 5.0, "exceed_value": 10.0, "indicator_type": 0, "preparing_value": 7.0, "id": 28674659377462149998798353732, "unit": "mg/l"}}
{"1": {"color": "#F1D748", "num": 0, "name": "Xu h\u01b0\u1edbng v\u01b0\u1ee3t", "value": 1}, "0": {"color": "#1dce6c", "num": 1069, "name": "Ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng t\u1ed1t", "value": 0}, "3": {"color": "#EA3223", "num": 79, "name": "V\u01b0\u1ee3t qui chu\u1ea9n", "value": 3}, "2": {"color": "#F08432", "num": 0, "name": "Chu\u1ea9n b\u1ecb v\u01b0\u1ee3t", "value": 2}, "5": {"color": "purple", "num": 0, "name": "Hi\u1ec7u ch\u1ec9nh", "value": 5}, "4": {"color": "#999999", "num": 718, "name": "M\u1ea5t k\u1ebft n\u1ed1i", "value": 4}, "6": {"color": "#ff7e00", "num": 221, "name": "L\u1ed7i thi\u1ebft b\u1ecb", "value": 6}}
